Lurzoru kutsatu eta industria-aurrien ikerketak

Enpresa eta Administrazio desberdinei aholkularitza eta zerbitzu teknikoak ematen dizkiegu kutsatutako lurzoruaren arlo desberdinetan.

Lurzoru kutsatuen ikerketak burutzen ditugu haien zehazpen maila desberdinetan: lurzoruaren kalitatearen arloko deklarazioaren prozeduretatik salbuesteko behar den informazioa, lurzoruaren egoeraren txostenak, atariko ikerketak, miaketazko ikerketa eta ikerketa xehea, arriskuen analisiak eta lurzoruaren azken egoeraren ikerketa.

Zerbitzuak

Lurzoruak

 • Lurzoruaren kalitatearen deklarazioaren lorpena
 • Aurretiko txostena
 • Lurzoruaren egoeraren txostenak
 • Oinarri-txostena
 • Miaketazko ikerketak eta ikerketa xeheak
 • Arriskuen analisia
 • Lurzoruaren azken egoeraren ikerketak
 • Lurzoruaren zein uraren laginketak, eta laginen analisiak.
 • Kokaleku Kutsatuen kontrola eta segimendua
 • Ingurumen-zaintza obretan.
 • Ikerketa hidrogeologikoak
 • Indusketa selektiborako planak

Aurri industrialak

 • Aurri industrialeko ikerketak.
 • Aurri industrialeko deskontaminazioa.

Hondakinak

 • Hondakinen laginketa eta karakterizazioa.
 • Hondakinen kudeaketaren amaierako txostena.
 • Eraikuntza eta eraispeneko hondakinen kudeaketa plana.

Zabortegiak

 • Ekintzen lehenespena.
 • Zabortegiaren baimenaren lortze.

Administrazioarekiko hartuemanak

 • Administrazioarekiko elkarrizketa.
 • Aholkularitza tekniko eta juridikoa, Administrazioaren eskakizunei erantzuna emateko.

Kutsaduraren erantzukizuna

 • Aholkularitza tekniko eta juridikoa balizko kutsadura historikoaren parteen arteko negoziazioan.
 • Lurzoru kutsatuaren deklarazioaren espedienteak: kutsaduraren erantzulea identifikatu.

Higiezin-promozioa

 • Lurzoruaren kontaminazioaren kosteen balioztatzea
 • Lurzoruaren kontaminazioarekiko proiektuaren egokitzapena
 • Lurzoruaren kontaminazioaren erantzukizunak esleitu

Industriak

 • Lurzoruaren egoeraren txostenak
 • Lurzoruaren oinarri-txostenak
 • Lurzoruaren kalitatearen deklaraziotik salbuesteko txostenak
 • Lurzoruaren gaitasunaren txostenak

Experiencia

 • Altzairugintzan, arku elektrikozko labeen kasua: hondakinak metatzeko zabortegiek ingurunean duten eraginaren azterketa
 • Deba Garaia eta Sasieta mankomuninitateetan: zabortegien ondoriozko ingurune inpaktuaren azterketa eta balioztapena
 • Lurzoru kutsatuak berriz erabiltzeko baldintzapen teknikoak argitu eta arautegi teknikoa idatzi
 • Prestige itsasontziaren isurketa: hondartzetan eginiko laginketak, isurien ondoriozko kalteak balioztatzeko
 • Kutsatuta egon litezkeen lurzoruetan errepide lanek izan lezaketen eragina; ingurune inpaktuaren segimendua
 • Lurzoruen Kalitatearen Deklarazioa, sektore batzuetako enpresetan (geldikin arriskutsuen erabilera, zur industria, garbikarien fabrikazioa, metalen transformazioa), egin beharreko miaketazko ikerketak ere barne
 • Aurretiazko txostenak, lurzoruaren kalitateari buruz, industria sektore batzuetan (automobilgintzan, tren industrian, geldikinen erabileran, fundizio sektorean, ehungintzan)
 • Basauriko industria orube zahar baten ikerketa xehea eta deskontaminazioa
 • Bizkaiko Ermua udalerriko industria enpresa baten aurria: ikerketa geoteknikoa eta aurriaren kontaminazioarena
 • Industriako hondakinetarako zabortegien erabilera-planaren oinarriak. Arriskuak azkar bereizi eta lehentasunaren arabera sailkatzeko protokolo teknikoa garatu
 • Kostaldean jasaniko petrolio isurketen kontrako neurriei eta jokaera protokoloari buruzko aholkularitza
 • Euskadiko lurzoruaren kalitatearen erregistro administratiboa bete
 • Euskadiko lurzoru kontaminatuak kudeatzeko metologiaren garatu
 • Euskadiko lurzoruaren informazioaren kudeaketa
 • Lurzoruaren kalitarearen ikerketen txostenak aztertzea, Euskadiko kontsultoreek prestatutakoak.
 • Lurraren mugimenduen azterketa zehatza eta berauen helmuga gertagarriak zehaztea Euskadin
 • Antzinako meatze-zona bateko HCHren kontaminazioa ikertzea.
 • Lurpeko uraren kalitatearen segimendua Derioko antzineko lurzoru industrial baten.
 • Bizkaiko zabortegien ingurumen segimendua.
 • “Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren bideratze. 2. Fasea. Urbi-Bengoetxe tartea” delako proiektuaren lanen ingurumen zaintzaren zerbitzuen kontratua.
 • Tolosako aintzinan industriala zen eta orain geldirik dagoen lurzoru bateko urbanizazio lanen zuzendaritzari ingurumen laguntza.
 • Gipuzkoako hiri hondakinen zabortegi bateko gasen eta beste parametro osagarrien neurketa.
 • Lurpeko uren kontrola enpresa industrial bateko putzuen sarean.
 • Gazteizko lurzoru baten kalitatearen ikerketa, eroslegaiek eskatuta (due dilligence).
 • Lurzoru baten azterketa, lurzoru potentzialki kontaminatuen inbentariotik desklasifikatzeko.
 • Lanen beharrez induskatzeko materialen azteketa Mallabiako lurzoru baten.
 • Ingurumen ekintzak lanen beharrez indusketari lotutak, jardunean dagoen Amorebietako lurzoru industrial  baten.
 • Lurzoru kontaminatuei buruzko eskakizunei erantzuna emateko ekintzak, Abanto-Zierbenako El Campillo Industrialde poligonoko lurzoru baten.
 • Jarduerarik gabe dauden zabortegien ingurunean eginiko eraginaren azterketa.
 • Hiri hondakinen zabortegi baten gasen neurketak.
 • Enpresa industrial baten zabortegiaren urteko uren balantzea.
 • Lurzoru kontaminatuei buruzko eskakizunei erantzuna emateko ekintzak nabe baten, non, lehenago, ekipoak ekoizten zituen enpresa bat izan zen, Bilboko Elorrieta industrialdean kokatua.